log in

Aktualności i ogłoszenia

Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W dniu 3 lipca 2017r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Gminy Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz powiatu strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektuPoprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” w ramach poddziałania 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). Wartość dofinansowania wyniesie 22 916 198,70 PLN (co stanowi 75,7% wartości inwestycji).

Podczas uroczystego spotkania wszyscy partnerzy projektu podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu.

 

W ramach tego poddziałania zaplanowano:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Rozbudowę drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od al. Jana Pawła II do obwodnicy w Kędzierzynie-Koźlu z wyłączeniem zakresu drogowego.

Wymianę i unifikację oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego z wyłączeniem zakresu drogowego.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 wraz z budową ścieżek rowerowych wzdłuż drogi.

Powiat Strzelecki

Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie –Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na docinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia.

Gmina Zawadzkie

Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.

Gmina Reńska Wieś

Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Cisek

Budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Polska Cerekiew

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa centrum „Parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie.

Gmina Ujazd

Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w gminie Ujazd - z wyłączeniem zakresu drogowego.

W tym dniu Pani Prezydent Sabina Nowosielska podpisała również umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe” w ramach poddziałania 2.2.1 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Wartość dofinansowania wyniesie 1 152 623,14 PLN co stanowi 85% wartości inwestycji. Inwestycja będzie polegać na dokończeniu procesów kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego Gminy Kędzierzyn-Koźle pn. Pole Południowe - przebudowie układu kanalizacyjno-melioracyjnego.

A Pani Prezes Jolanta Gądek-Rypel w imieniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla” w ramach poddziałania 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych”. Wartość dofinansowania wyniesie 7 377 294,58 PLN co stanowi 57,74% wartości inwestycji.

Samorząd województwa reprezentowali marszałek Andrzej Buła i członek zarządu Antoni Konopka.

Wszystkie trzy projekty będą w znacznym stopniu wpływały na realizację Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

 

Porozumienie >>

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013