log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego”

W dniu 13 grudnia 2017r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Gminy Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Bierawa, Jemielnica, Leśnica, Pawłowiczki oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz powiatu strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektuEfektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w ramach poddziałania 3.2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). Wartość dofinansowania wyniesie 24 026 273,89 PLN (co stanowi 41,33% wartości inwestycji).

Podczas uroczystego spotkania wszyscy partnerzy projektu podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu.

W ramach tego projektu zaplanowano:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 (ZSM nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 (PG nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej.

Powiat Strzelecki

Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Gmina Zawadzkie

Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej.

Gmina Reńska Wieś

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

Gmina Cisek

Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku.

Gmina Polska Cerekiew

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Gmina Strzelce Opolskie

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich.

Gmina Ujazd

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły  Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

Gmina Bierawa

Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni.

Gmina Jemielnica

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu.

Gmina Leśnica

Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej.

Gmina Pawłowiczki

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach.


Jest to kolejny wspólnie realizowany projekt który wpłynie na realizację Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

 

Spotkanie Koordynatorów projektów partnerskich

W dniu 30 listopada 2017r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie robocze koordynatorów obu dużych projektów Subregionalnych tj. "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim" oraz "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego". W spotkaniu wzięło również udział dwoje przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – Pani Katarzyna Kloc oraz Pan Aleksander Klak. 

Spotkanie dotyczyło realizacji zaplanowanych w projektach zadań, ich rozliczania oraz oszczędności przetargowych. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odpowiadali na nurtujące uczestników spotkania pytania i wyjaśniali wątpliwości jakie wypłynęły w trakcie realizacji zadań projektowych. 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 23 listopada 2017r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł. 

Podczas obrad podjęto trzy uchwały:

- Uchwałę nr 5 w sprawie zakwalifikowania

- Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny do jednostek typu mikro w świetle ustawy o rachunkowości.

- Uchwałę nr 6 w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018 oraz terminów płatności.
Uchwałę nr 7 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2018.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Podziękowano zespołowi Gminy Kędzierzyn-Koźle, który odpowiada za „spinanie” wspólnych projektów za trudną i wymagającą nagładu czasu pracę. Zaplanowano również kolejne wspólne spotkanie na które będzie zaproszony Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła.  

Konferencja Koordynatorów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniach 28-29.09.2017r. w Pokrzywnej na terenie zaginionego miasta Rosenau odbyła się Konferencja Koordynatorów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele części gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie.

Podczas spotkania podsumowano pracę Stowarzyszenia, omówiono wspólne partnerskie projekty oraz to na jakim etapie oceny się obecnie znajdują. Pochylono się również między innymi nad problemami jakie napotykamy przy realizacji projektów partnerskich oraz omówiono działania, które trzeba podjąć w najbliższej przyszłości. Konferencja była również przedsięwzięciem integracyjnym dla koordynatorów reprezentujących Partnerów aby poprawić jakość współpracy. Umożliwiła w mniej formalnych warunkach wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych Stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie skróciło dystans między koordynatorami, co pozwoli na łatwiejsze kontakty służbowe między nimi.

Jubileusz 800-lecia Leśnicy

Burmistrz Leśnicy serdecznie zaprasza Gości i Mieszkańców na główne uroczystości Jubileuszu 800-lecia miasta, które rozpoczną się w piątek 29 września 2017 roku.

Jak mówi Pan Burmistrz: „Tak dostojna rocznica jest naturalną okazją do spojrzenia w przeszłość oraz precyzowania oczekiwań co do przyszłości. Cały rok jubileuszu będzie wyjątkowo bogaty w wydarzenia kulturalne i uroczystości rocznicowe.” Jednak kulminacją będą uroczystości prowadzone we wrześniowo-październikowy weekend 29.09.-1.10.2017 roku na który serdecznie zaprasza.

Więcej informacji na stronie:

Deklaracja Odrzańskiej Drogi Wodnej

W dniu 13 września 2017r. w Opolu w trakcie V konferencji „Odrzańska Droga Wodna – zagrożenia, perspektywa, znaczenie dla gospodarki” przedstawiciele opolskich samorządów położonych nad Odrą, przedsiębiorcy zainteresowani żeglugą rzeczną oraz przedstawiciele organizacji okołogospodarczych podpisali Deklarację Odrzańską „Odra dla samorządu – samorząd dla Odry”. 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013