log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Uroczystość podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”

W dniu 7 października 2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Gminy Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Bierawa, Jemielnica, Leśnica, Pawłowiczki oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i powiatu strzeleckiego, aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w ramach poddziałania 3.2.1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). W spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej Powiatu Strzeleckiego, wziął udział Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów partnerskich.

Wartość dofinansowania projektu zwiększyła się z 41,33% do 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II

W dniu 21.08.2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle w imieniu partnerów podpisała kolejną umowę partnerską na dofinansowanie projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II” w ramach działania 5.1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020)

Kwota dofinansowania to: 3 984 550,42 PLN

Już 16 września 2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się bieg pod nazwą „Gaz System na piątkę!”

Już 16 września 2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się bieg pod nazwą „Gaz System na piątkę!” na który w imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich miłośników tej formy aktywności.

Trasa biegu głównego będzie liczyć 5 km. Tradycyjnie powiedzie ona leśnymi duktami za krytą pływalnią i ulicami Śródmieścia. Zapisy są przyjmowane na stronie http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4101.

Oprócz biegu głównego organizatorzy przygotowali także krótsze dystanse dla dzieci i młodzieży. Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie www.mosirkk.pl

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 23 kwietnia 2018r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł. 

Podczas obrad podjęto pięć uchwał:

  • Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
  • Uchwałę nr 2 w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki finansowej za rok 2017.
  • Uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017
  • Uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017
  • Uchwałę nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia  za rok 2017

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Podziękowano zespołowi Gminy Kędzierzyn-Koźle – liderowi dwóch największych subregionalnych projektów, za trudną i wymagającą nakładu czasu pracę.

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego”

W dniu 13 grudnia 2017r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Gminy Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Bierawa, Jemielnica, Leśnica, Pawłowiczki oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz powiatu strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektuEfektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w ramach poddziałania 3.2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). Wartość dofinansowania wyniesie 24 026 273,89 PLN (co stanowi 41,33% wartości inwestycji).

Podczas uroczystego spotkania wszyscy partnerzy projektu podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu.

W ramach tego projektu zaplanowano:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 (ZSM nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 (PG nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej.

Powiat Strzelecki

Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Gmina Zawadzkie

Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej.

Gmina Reńska Wieś

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

Gmina Cisek

Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku.

Gmina Polska Cerekiew

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Gmina Strzelce Opolskie

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich.

Gmina Ujazd

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły  Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

Gmina Bierawa

Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni.

Gmina Jemielnica

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu.

Gmina Leśnica

Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej.

Gmina Pawłowiczki

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach.


Jest to kolejny wspólnie realizowany projekt który wpłynie na realizację Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013