log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu  Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami - zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.

Kandydaci wezmą udział w szkoleniu, którego ukończenie jest pierwszym warunkiem uzyskania certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej. Po uzyskaniu certyfikatu 200 nowych osób reprezentujących gminy, w których zdiagnozowano największe zapotrzebowania na działania aktywizujące cyfrowo pokolenie 50+, w tym gminy nie objęte dotąd działaniami Latarników, będzie miało za zadanie rozpocząć działania w swoich środowiskach lokalnych.

Więcej szczegółów

Ogłoszenie o naborze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w II konkursie Programu Gekon wynosi co najmniej: 

 1. 36* mln zł na fazę badawczo-rozwojową;
 2. 160 mln zł na fazę wdrożeniową (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon)

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony od 9 sierpnia 2014 r. (od godz. 8.00) do 8 września 2014 r. (do godz. 16:00) wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych 
www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl

Pilotażowy Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wdraża pilotażowy Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". W ramach Programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów wyższych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie na utworzenie stanowiska dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.  Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Pierwszy etap Programu obejmuje województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie. W bieżącym roku Program będzie sukcesywnie wdrażany w kolejnych województwach. Środki przekazane przez MPiPS na realizację pierwszego etapu Programu to 20,5 mln zł. BGK będzie zarządzać Programem przez cały okres jego funkcjonowania, natomiast za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie pożyczek odpowiedzialni są wybrani przez BGK pośrednicy finansowi.

Ogólne zasady

Dla kogo
O pożyczkę mogą ubiegać się niezatrudnieni oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej: 

 • absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
 • studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

Przeznaczenie
W ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" udzielane są:

 1. pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 2. pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)

Warunki
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczka podstawowa):

 • Wartość pożyczki: do 60 tys. zł, 
 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,69% w skali roku), 
 • Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące), 
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
 • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy (pożyczka uzupełniająca):

 • Wartość pożyczki: do 20 tys. zł,
 • Oprocentowanie będzie na takim samym poziomie jak przy uzyskanej pożyczce podstawowej,
 • Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie), 
 • Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki,
 • Rozliczenie pożyczki dokonywane będzie na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,
 • Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

http://www.bgk.com.pl/wws

Przystępujemy do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Kędzierzyn – Koźle, dnia 29.05.2014r.

Nasz znak: GNP-PZ.6720.1.2014

 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013