log in

Realizowane projekty

Realizowane projekty

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim, etap II (autobusy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0002/17-00

Informacje ogólne:

 • 2 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna (Spółka Powiatu Strzeleckiego)
 • całkowita wartość projektu: 18 768 700,29 PLN 
 • wartość dofinansowania:  8 900 000,00 PLN co stanowi: 58,33% 
 • planowany okres realizacji po zmianach: 22.12.2017r. – 30.06.2019r  (było 21.12.2017r. – 28.09.2018r.)

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.

Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską.

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna

Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego

System informacji pasażerskiej

 

Wszyscy partnerzy

Doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

Promocja projektu

 

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.01-16-0014/17-00

Informacje ogólne:

 • 13 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Reńska Wieś, Gmina Zawadzkie, Gmina Ujazd, Gmina Bierawa, Gmina Jemielnica, Gmina Pawłowiczki, Gmina Leśnica, Powiat Strzelecki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 • całkowita wartość projektu po aneksie: 24 026 273,89 PLN
 • wartość dofinansowania po aneksie: 7 184 554,34 PLN co stanowi: 41,33 %
 • planowany okres realizacji po zmianach: 22.04.2016r. – 15.09.2020r. (było 22.04.2016r. – 15.09.2018r.)

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 (były Zespół Szkół Miejskich nr 1) w

Kędzierzynie-Koźlu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 (byłe Publiczne Gimnazjum nr 1) w

Kędzierzynie-Koźlu.

2.

Gmina Cisek

Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku.

3.

Gmina Polska Cerekiew

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

4.

Gmina Ujazd

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

5.

Gmina Strzelce Opolskie

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich.

6.

Gmina Reńska Wieś

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

7.

Gmina Zawadzkie

Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej.

8

Gmina Bierawa

Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni.

9

Gmina Jemielnica

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła

ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu.

10

Gmina Pawłowiczki

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach.

11

Gmina Leśnica

Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej.

12

Powiat Strzelecki

Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie

w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

13

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej.

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,

Powiat Strzelecki

Gmina Pawłowiczki

Dokumentacja techniczna i przetargowa.

 

 

Każdy z Partnerów

Promocja

Doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

Projekt: Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim, etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

Informacje ogólne:

 • 9 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Reńska Wieś, Gmina Zawadzkie, Gmina Ujazd, Powiat Strzelecki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 • całkowita wartość projektu po aneksie: 36 280 298,22 PLN (było 30 272 389,34 PLN);
 • wartość dofinansowania po aneksie: 22 916 198,70 PLN co stanowi: 63,16 % (było 75,7%)
 • planowany okres realizacji po aneksie: 28.04.2017r. – 02.12.2019r. (było 22.12.2017r. – 17.09.2018r.)

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Rozbudowa drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od al. Jana Pawła II do obwodnicy w Kędzierzynie-Koźlu z wyłączeniem zakresu drogowego.

Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego
z wyłączeniem zakresu drogowego.

Doradztwo i inne usługi związane z projektem.

2.

Gmina Cisek

Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek - z wyłączeniem zakresu.

3.

Gmina Polska Cerekiew

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew - z wyłączeniem zakresu drogowego.

4.

Gmina Ujazd

Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego
i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego
i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w gminie Ujazd - z wyłączeniem zakresu drogowego.

5.

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa centrum „Parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie.

6.

Gmina Reńska Wieś

Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - z wyłączeniem zakresu drogowego.

7.

Gmina Zawadzkie

Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.

8.

Powiat Strzelecki

Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie –Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na docinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia.

9.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 wraz z budową ścieżek rowerowych w wzdłuż drogi.

 

Każdy z Partnerów

Promocja

 

 

 

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013