log in

Informacje o projekcie

O projekcie

Projekt Gminy Kędzierzyn-Koźle pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego", znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych projektów spośród 78 złożonych w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Po ocenie merytorycznej projekt Kędzierzyna-Koźla wyprzedził takich potentatów jak Metropolia Poznańska, Górnośląski Związek Metropolitalny, Kraków, Rzeszów, czy Miasto Stołeczne Warszawa uzyskując wnioskowane dofinansowanie.

Opis projektu:

Tytuł: "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"

Lider projektu:

 • Gmina Kędzierzyn-Koźle

Partnerzy:

 • Gmina Bierawa
 • Gmina Cisek
 • Gmina Leśnica
 • Gmina Pawłowiczki
 • Gmina Polska Cerekiew
 • Gmina Reńska Wieś
 • Gmina Ujazd
 • Gmina Strzelce Opolskie
 • Gmina Zawadzkie
 • Gmina Jemielnica
 • Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 • Powiat Strzelecki

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie zdolności Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Celem głównym projektu jest delimitacja granic kędzierzyńsko-kozielskiego obszaru funkcjonalnego oraz określenie kierunków rozwoju tego obszaru w oparciu o posiadany potencjał podmiotów znajdujących się w jego granicach.

Cele szczegółowe służce realizacji celów ogólnych:

 1. wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Kędzierzynem-Koźlem a jego otoczeniem,
 2. wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego podmioty wewnątrz obszaru funkcjonalnego,
 3. przygotowanie dokumentacji dla projektów, które mają być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
 4. dążenie do racjonalnego nasycenia całego obszaru różnorodnymi funkcjami miejskimi oraz usługami wyższego rzędu,
 5. wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych występujących na obszarze funkcjonalnym,
 6. przygotowanie miejskiego obszaru funkcyjnego do wdrażania założeń wynikających z KPZK 2030 dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych i wytycznych UE w zakresie polityki spójności,
 7. wzmocnienie współpracy gmin miejskich i wiejskich,  koniecznej dla realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym,
 8. wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego,
 9. integracja wspólnych działań publicznych poprzez zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa służącego przygotowaniu programu działań ZIT.

Zakres tematyczny przewidzianych do realizacji zadań wewnątrz obszaru jest zgodny z wstępną diagnozą potrzeb i dotyczy następujących zagadnień:

 1. uspójnienie planowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych,
 2. energooszczędne struktury przestrzenne (zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej),
 3. rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej,
 4. spójny system inwestycyjny, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej,
 5. zintegrowane systemu transportu publicznego,
 6. zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi i wodnymi,
 7. polityka mieszkaniowa,
 8. zatrudnienie i rynek pracy,
 9. kształtowanie przestrzeni publicznych,
 10. działania powiązane z celami tematycznymi funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, wynikające z przeprowadzonych badań, diagnoz i analiz.

Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) w obecnym kształcie składa się z 13 jednostek samorządu terytorialnego. Jest porozumieniem miast i powiatów takich jak: gmina miejska Kędzierzyn-Koźle, gmina wiejska Bierawa,  gmina wiejska Cisek,  gmina wiejska Pawłowiczki,  gmina wiejska Polska Cerekiew, gmina wiejska Reńska Wieś, gmina wiejska Jemielnica, gmina miejsko-wiejska Leśnica, gmina miejsko-wiejska Strzelce Opolskie, gmina miejsko-wiejska Ujazd, gmina miejsko-wiejska Zawadzkie oraz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Powiatu Strzeleckiego.

Potencjałem Partnerów KKSOF jest zamieszkująca go liczba 158 387 mieszkańców, atrakcyjne tereny do zamieszkania, nowoczesna gospodarka, wielokulturowość, dobrze wykształcone społeczeństwo, nastawienie na współpracę i innowacje, dobre praktyki oraz doskonałe położenie geograficzne. Podobieństwa miast/gmin/powiatów spowodowały chęć zawarcia porozumienia, które daje olbrzymią szansę na dalszy, harmonijny rozwój.

Połączenie niewątpliwych atutów i podobnych trosk umożliwia współpracę i kooperację w wielu obszarach i wielu dziedzinach życia zarówno organów administracji samorządowej, ale również instytucji, firm, stowarzyszeń, zrzeszeń, jednostek naukowych i innych chętnych do kreowania rozwoju obszaru KKSOF. Kooperacja w takiej formie umożliwia nie tylko połączenie silnych stron partnerów, ale również wyrównanie poziomu rozwoju.

Przygotowanie wspólnej oferty zaowocować może wyjściem z atrakcyjną ofertą poza granice subregionu, województwa czy granice Polski. By zatem kooperować i łączyć potencjały oraz mocne strony, wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń 13 JST zdecydowało się podpisać porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Celem porozumienia jest: 

 • wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Kędzierzynem-Koźlem a jego otoczeniem dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju sygnatariuszy i Województwa Opolskiego.
 • Wypracowywanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego podmioty wewnątrz subregionu.
 • Przygotowywanie wspólnych projektów rozwojowych.
 • Wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych występujących na terenie subregionu i regionu opolskiego oraz przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia.
 • Wdrażanie założeń dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych wnikających z regulacji prawnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytycznych Unii Europejskiej. 
 • Wzmacnianie współpracy gmin miejskich i wiejskich, koniecznej dla realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju subregionu.
 • Wsparcie społeczności w kreowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi subregionu.
 • Ciągłe, harmonijne rozwijanie współpracy z otoczeniem subregionu. Rozwój i promocja  współpracy na linii nauka-biznes-administracja.

Obszary współpracy dotyczą zagadnień z zakresu:  

 • Ochrona środowiska i ochrona,
 • przeciwpowodziowa,
 • turystyka i rekreacja,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • infrastruktura społeczna i infrastruktura techniczna,
 • gospodarka,
 • osadnictwo,
 • komunikacja i nowoczesne technologie,
 • rynek pracy i problemy demograficzne.

Zgodnie z treścią porozumienia Liderem Partnerstwa jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Nasze Partnerstwo ma charakter otwarty, równocześnie każdy Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału. Decyzje dotyczące Partnerstwa podejmowane są przez Zgromadzenie, w skład którego wchodzą statutowi przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tworzących Partnerstwo lub w ich zastępstwie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwały, w drodze głosowania jawnego, przy czym każdy Parter ma jeden głos. Szczegółowy zakres udziału poszczególnych Partnerów zaangażowanych w realizację konkretnych działań (projektów) jest każdorazowo określony w momencie rozpoczęcia  działania. Decyzje co do sposobu podejmowania konkretnych działań podejmują Partnerzy skupieni w grupie roboczej realizującej zadanie. Koszty wspólne działalności Partnerstwa (w tym koszty działań promocyjnych, prac studialnych, analiz wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, itp.) ponoszone są solidarnie przez wszystkich Partnerów. Lider Partnerstwa reprezentuje Partnerstwo na zewnątrz. Wszelkie pisma i inne materiały  sygnowane przez Partnerstwo wystawiane są przez Lidera, o ile Partnerzy nie zadecydują inaczej. Dokumenty wytworzone w ramach bieżącej działalności Partnerstwa gromadzone są w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle. Każda z gmin i powiatów partnerskich tworzących Partnerstwo ma do nich pełny dostęp. Lider organizuje bieżącą pracę Partnerstwa, wyznacza w porozumieniu z Partnerami terminy zebrań, monitoruje przebieg prac grup roboczych opracowujących konkretne projekty i działania. Każdy Partner wskazał zatrudnioną w kierowanej przez siebie jednostce osobę lub komórkę organizacyjną, w której zakresie obowiązków jest prowadzenie spraw oraz utrzymywanie kontaktów roboczych związanych z funkcjonowaniem Partnerstwa. Partnerzy zbierają się na posiedzeniach plenarnych co najmniej raz na kwartał celem przedyskutowania bieżących spraw i realizacji działań w ramach Partnerstwa. Na posiedzenia Zgromadzenia zapraszani są przedstawiciele innych podmiotów publicznych, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, itp.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013