log in

Koordynatorzy lokalni

Koordynatorzy lokalni

Krzysztof Ficoń – Wójt Gminy Bierawa

Rajmund Friszko – Urząd Gminy Cisek

Bernard Hajduk – Urząd Gminy Jemielnica

Radosław Wojciechowski – Urząd Gminy Jemielnica

Dariusz Kantor – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza Gminy Leśnica

Janina Szwalbe – Urząd Gminy Pawłowiczki

Urszula Golisz – Sekretarz Gminy Polska Cerekiew

Urszula SzczypińskaKierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Reńska Wieś

Katarzyna Dynak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy, Urząd Miasta Strzelce Opolskie

Roma Więcek – Sekretarz Gminy Ujazd

Monika JastrzembskaKierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego, Urząd Gminy Ujazd

Marek MatuszczakUrząd Gminy Zawadzkie

Piotr Kramarz – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Anna Małkowska – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Marcin Hurek – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Funduszami, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013