log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Spotkanie Koordynatorów projektów partnerskich

W dniu 30 listopada 2017r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie robocze koordynatorów obu dużych projektów Subregionalnych tj. "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim" oraz "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego". W spotkaniu wzięło również udział dwoje przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – Pani Katarzyna Kloc oraz Pan Aleksander Klak. 

Spotkanie dotyczyło realizacji zaplanowanych w projektach zadań, ich rozliczania oraz oszczędności przetargowych. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odpowiadali na nurtujące uczestników spotkania pytania i wyjaśniali wątpliwości jakie wypłynęły w trakcie realizacji zadań projektowych. 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 23 listopada 2017r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł. 

Podczas obrad podjęto trzy uchwały:

- Uchwałę nr 5 w sprawie zakwalifikowania

- Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny do jednostek typu mikro w świetle ustawy o rachunkowości.

- Uchwałę nr 6 w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018 oraz terminów płatności.
Uchwałę nr 7 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2018.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Podziękowano zespołowi Gminy Kędzierzyn-Koźle, który odpowiada za „spinanie” wspólnych projektów za trudną i wymagającą nagładu czasu pracę. Zaplanowano również kolejne wspólne spotkanie na które będzie zaproszony Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła.  

Konferencja Koordynatorów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniach 28-29.09.2017r. w Pokrzywnej na terenie zaginionego miasta Rosenau odbyła się Konferencja Koordynatorów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele części gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie.

Podczas spotkania podsumowano pracę Stowarzyszenia, omówiono wspólne partnerskie projekty oraz to na jakim etapie oceny się obecnie znajdują. Pochylono się również między innymi nad problemami jakie napotykamy przy realizacji projektów partnerskich oraz omówiono działania, które trzeba podjąć w najbliższej przyszłości. Konferencja była również przedsięwzięciem integracyjnym dla koordynatorów reprezentujących Partnerów aby poprawić jakość współpracy. Umożliwiła w mniej formalnych warunkach wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych Stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie skróciło dystans między koordynatorami, co pozwoli na łatwiejsze kontakty służbowe między nimi.

Jubileusz 800-lecia Leśnicy

Burmistrz Leśnicy serdecznie zaprasza Gości i Mieszkańców na główne uroczystości Jubileuszu 800-lecia miasta, które rozpoczną się w piątek 29 września 2017 roku.

Jak mówi Pan Burmistrz: „Tak dostojna rocznica jest naturalną okazją do spojrzenia w przeszłość oraz precyzowania oczekiwań co do przyszłości. Cały rok jubileuszu będzie wyjątkowo bogaty w wydarzenia kulturalne i uroczystości rocznicowe.” Jednak kulminacją będą uroczystości prowadzone we wrześniowo-październikowy weekend 29.09.-1.10.2017 roku na który serdecznie zaprasza.

Więcej informacji na stronie:

Deklaracja Odrzańskiej Drogi Wodnej

W dniu 13 września 2017r. w Opolu w trakcie V konferencji „Odrzańska Droga Wodna – zagrożenia, perspektywa, znaczenie dla gospodarki” przedstawiciele opolskich samorządów położonych nad Odrą, przedsiębiorcy zainteresowani żeglugą rzeczną oraz przedstawiciele organizacji okołogospodarczych podpisali Deklarację Odrzańską „Odra dla samorządu – samorząd dla Odry”. 

Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W dniu 3 lipca 2017r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Gminy Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz powiatu strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektuPoprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” w ramach poddziałania 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). Wartość dofinansowania wyniesie 22 916 198,70 PLN (co stanowi 75,7% wartości inwestycji).

Podczas uroczystego spotkania wszyscy partnerzy projektu podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu.

 

W ramach tego poddziałania zaplanowano:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Rozbudowę drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od al. Jana Pawła II do obwodnicy w Kędzierzynie-Koźlu z wyłączeniem zakresu drogowego.

Wymianę i unifikację oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego z wyłączeniem zakresu drogowego.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 wraz z budową ścieżek rowerowych wzdłuż drogi.

Powiat Strzelecki

Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie –Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na docinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia.

Gmina Zawadzkie

Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.

Gmina Reńska Wieś

Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Cisek

Budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Polska Cerekiew

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa centrum „Parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie.

Gmina Ujazd

Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w gminie Ujazd - z wyłączeniem zakresu drogowego.

W tym dniu Pani Prezydent Sabina Nowosielska podpisała również umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe” w ramach poddziałania 2.2.1 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Wartość dofinansowania wyniesie 1 152 623,14 PLN co stanowi 85% wartości inwestycji. Inwestycja będzie polegać na dokończeniu procesów kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego Gminy Kędzierzyn-Koźle pn. Pole Południowe - przebudowie układu kanalizacyjno-melioracyjnego.

A Pani Prezes Jolanta Gądek-Rypel w imieniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla” w ramach poddziałania 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych”. Wartość dofinansowania wyniesie 7 377 294,58 PLN co stanowi 57,74% wartości inwestycji.

Samorząd województwa reprezentowali marszałek Andrzej Buła i członek zarządu Antoni Konopka.

Wszystkie trzy projekty będą w znacznym stopniu wpływały na realizację Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

 

Porozumienie >>

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013